1. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
  2. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو